14. sept 13.09 volikogus otsustati sass
1. Peatada Rae vallas alkohoolsete jookide (sealhulgas õlle etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedeliku etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi) jaemüügi õigus 02. juulist 2007 igal päeval kella 22:00-st kuni järgmise päeva kella 08:00-ni kõikides müügikohtades.
Käesolevaks ajaks on alkoholimüügi piirangud reguleeritud alkoholiseaduse kaudu ning volikogu otsus tühistas dubleeriva õigusakti.

2. Võõrandada avalikul enampakkumisel Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr 8630902 alla kantud Rae vallas Kurna külas asuva Ameerika maaüksusest (katastritunnus 65301:001:3023, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurus 103,15 ha) 4,25 ha suurune maatükk vastavalt lisas toodud plaanile. Volikogu majanduskomisjoni ettepanekul suurendati pakkumise alghinda 10-lt eurolt 12 euroni.

3. Vana-Aaviku külas asuva kanalisatsioonitorustike välisvõrkude peremehetus. Volikogu võttis vastu otsuse Vana-Aaviku kanalisatsioonitorustike peremehetuse tuvastamise kohta, mis avab võimalused Vana-Aaviku piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ühendamiseks Jüri aleviku torustikega ning biotiigi likvideerimiseks. Volikogus tekkis arutelu aga peremehetuks tunnistamisele järgnevate sammude üle – kas ja kuidas on võimalik neid trasse rekonstrueerida. Vallavalitsus andis ka neile küsimustele vastused.

4. Volikogu võttis vastu määruse „Rae valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“. See korrastab lumetõrje avaliku teenuse osutamise vallas. Vastavalt määrusele tuleb igal eratee omanikul esitada vallavalitsusele asjakohane taotlus igal aastal 1. novembriks. 

5. Volikogu arutas esimesel lugemisel valla põhimääruse muutmise eelnõu. Kevadel vastuvõetud valla põhimäärus on töötanud hästi. Arusaamatusi on tekkinud ennekõike mõne sätte mitmetimõistetavusel. Juhtivkomisjoni ettepanekul anti täiendavate ettepanekute tegemiseks aega kuni 15. oktoobrini. Pikk ettepanekute esitamise aeg on vajalik, kuna nii on kõigil võimalik esitada paremaid sõnastusi neile arusaamatute sätete kohta.

6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine 2011a. Esitati väga palju ettepanekuid, komisjoni liige Indrek Uuemaa vaidlustas tööplaani ning otsustamine lükkus järgmisele volikogu istungile. 

Ärge siis unustage talvise teehoolduse taotlusi teha !!


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri