05. jaan Maamaksust ! sassRae Vallavolikogu võttis 20. detsembril 2011 vastu määruse, millega kehtestati Rae vallas 2012. aastal maksustatava maa kohta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Määruse järgi ei kehti 2,5 % maamaksumäär põllumajandussaaduste tootmiseks olevale haritavale maale ja looduslikule rohumaale, kus kehtib 2,0 % maamaksumäär maa maksustamishinnast aastas.
Vastuvõetud määrus pakub soodustust elamumaa kasutajatele. Alates 01. jaanuarist 2012 kuni aasta lõpuni on  maamaksust vabastatud rahvastikuregistri andmetel seisuga 31. detsember 2011 Rae vallas alaliselt elavad elanikud nende kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m² ulatuses, kuid seda  tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksust vabastus on mõeldud ainult elamus elavatele füüsilistele isikutele, kuna maamaksuseaduse § 11 lõige 2 annab õiguse kohalikule omavalitsusele vabastada maamaksust maa omaniku või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses.  Ainsaks tingimuseks on, et sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Maksuvabastuse taotluse esitamise õigus on samuti ka kortermajade elanikel. Kuna maamaksu maksab iga korteriomanik ise, siis avaldus tuleb esitada igal korteriomanikul individuaalselt. Avalduse esitamine korteriühistu poolt ühisavaldusena ei ole võimalik.
Esmakordselt maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama Rae Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2012. Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
taotleja alalise elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel;
maksustatava elamumaa aadress ja pindala;
taotleja maa kasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus); 
kinnitus selle kohta, et isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu;
Avalduse blankett on kättesaadav Rae valla kodulehel www.rae.ee ja vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa. Avaldust on võimalik esitada ka digitaalallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee.
Isikud, kellele on 2011. aastal kohaldatud maksusoodustust vabastatakse maamaksust määruses sätestatud ulatuses varem esitatud avalduse alusel. Uut avaldust esitama ei pea.
Avalduse saab siit -  http://www.rae.ee/files/Maamaksu%20avaldus.doc


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri